ادامه 👈تشخیصهای افتراقی

ج-بیماریهای نورولوژیک

• خونریزی پری ونتریکولر- انتراونتریکولر، مننژیت و اختلال تشنج اولیه
• اختلالات نوروموسکولر (وردنیک هوفمن، دیستروفی میوتونیک)

د- اختلالات دیگر:
• متهمو گلوبینمیا،PAO2 در محدوده نرمال است
• پلی سیتمی ،PAO2 در محدوده نرمال است
• هیپوترمی
• هیپوگلیسمی
•Sepsisویا مننژیت
• سیانوز کاذب ، به علت نور فلوئورسنت
• دپرسیون تنفسی ، ثانوی به داروهای مادر(مثل سولفات منیزیوم و نار کوتیکها)

تشخیصهای افتراقی
الف- بیماریهای تنفسی
• بیماریهای ریوی (HMD، TTN، آسپیراسیون مکونیوم...)
• سندرم نشت هوا
• نقایص مادرزادی (هرنی دیافراگماتیک، هیپوپلازی ریه، آمفیزم لوبار، مالفورماسیون آدنوماتوئید کیستیک...)

ب-بیماریهای قلبی
بیماریهای قلبی مادرزادی سیانوتیک:
 سیانوز شدید ناشی از جریان خون مجزای ریوی و سیستمیک و اختلاط ناچیز (جابجائی D شریانهای بزرگ، جابجائی D شریانهای بزرگ همراه VSD، بطن راست با دو خروجی همراه با VSD زیر پولمونر)

ادامه 👈بیماریهای قلبی عروقی نوزاد

وجود سیانوز متفاوت:

وجود سیانوز تنها در قسمت فوقانی یا تحتانی بدن معمولاً نشانه بیماری قلبی شدید است. فرم شایع سیانوز محدود به نیمه تحتانی بدن در بیماران مبتلا به PDA با شنت چپ به راست دیده می شود. سیانوز محدود به نیمه فوقانی بدن گاه در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون پولمونر، PDA، کوارکتاسیون آئورت و جابجائی D عروق بزرگ، دیده می شود.
شرح حال قبل از تولد و حین زایمان: نوزاد مادر دیابتی در خطر بروز هیپوگلیسمس، پل سیتمی، سندرم دیسترس تنفسی و بیماری قلبی می باشد. عفونت که می تواند از عوارض پارگی زودرس مامبرانها باشد، می تواند منجر به شوک و هیپوتنشن ده و با سیانوز بروز کند. وجود اختلالات مایع آمنیوتیک مانند اولیگوهیدرآمنیوس ( همراه با ریه های هیپوپلاستیک ) یا پلی هیدر آمنیوس (همراه با آترزی مری) می تواند بیانگر علت سیانوز باشد.

بیماریهای قلبی عروقی نوزاد

سیانوز در نوزاد و برخورد با آن
دکتر آرزو میر فاضلی، فوق تخصص نوزادان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی –درمانی گلستان

کلیات
سیانوز مرکزی علامت حطرناکی است که بویژه در لبها، زبان و مخاط دهان مشخص می شود. تشخیص بالینی سیانوز بسته به مقدار هموگلوبین غیر اشباع از اکسیژن خون شریانی است و بنابراین تحت تأثیر غلظت هموگلوبین خون و میزان اشباع آن از اکسیژن می باشد.
سیانوز در صورت پلی سیتمی در درجات کمتر هیپوکسی در مقایسه با شیرخواران آنمیک بروز می کند.

ادامه ‍ 👈 روش تفسیر برگه آزمایش ABG:

الف) بدون جبران:
در این حالت pH غیر طبیعی بوده و paco2 یا HCo نیز غر طبیعی است (یکی از این دو) که با توجه به pH نوع اختلال (اسیدوز یا الکالوز) مشخص می شود و هر کدام از دو پارامتر دیگر(paco2 ویا HCo) که غیر طبیعی باشند نمایانگر نوع اختلال تنفسی یا متابولیک هستند.
در وضعیت بدون جبران:
قانونI، اگر تغییرات pH وpaco2 در خلاف جهت یکدیگر باشد یک اختلال تنفسی وجود دارد.
قانونII، اگر تغییرات pHو HCo هم جهت باشند یک بیماری نتابولیک وجود دارد.

ادامه روش تفسیر برگه آزمایش ABG:

مرحله چهارم: به میزان بیکربنات توجه کنید و در ذهنتان به این سوال پاسخ دهید که آیا مقادیر بیکربنات بیانگر اسیدوز یا الکالوز متابولیک بوده و یا در محدوده طبیعی بر حسب سن بارداری (ترم، پره ترم) قرار دارد و تغییرات بیکربنات نسبت مستقیم با تغییرات pH دارد.
مرحله پنجم: به مقدار (BE) Base Excess توجه کنید و مشخص کنید آیا در محدوده طبیعی است یا خیر؟
Bدر تفسیر علت اسیدوز یا الکالوز با منشأ متابولیک از مقدار یون بیکربنات معتبرتر و دقیق تر استدر صورتیکه بیشتر از 2+ باشد نمایانگر آلکالوز متابولیک و اگر کمتر از 2- باشد نمایانگر اسیدوز متابولیک است.

روش تفسیر برگه آزمایش ABG:

برای تفسیر آزمایش خون شریانی به ترتیب اولویت از مراحل زیر باید پیروی نمود:
مرحله اول: مشاهده ی مقدار pao2 وSpo2 می باشد و پاسخ به این سوال که آیا مقادیر pao2 بیانگر وجود هیپوکسی است یا خیر؟ Pao2 به اکسیژن محلول در خون بر می گردد و در حالت طبیعی مقدار آن بر اساس سن بارداری و بیماری زمینه ای است. Spo2 یا در صد اشباع هموگلوبین از اکسیژن نیز به مقدار pao2 و عوامل موثر بر منحنی انفکاک اکسی هموگلوبین وابسته است در صورتیکه Spo2 زیر 80 % باشد احتمال اینکه نمونه خون تهیه شده وریدی باشد زیاد است.
مرحله دوم: به pH نگاه کنید و به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید که آیا pH اسیدی یا قلیایی و یا نرمال است. pH کمتر از 40/7 اسیدی تلقی می شود و به pH کمتر از 35/7 اسیدمی یا اسیدوز گویند pH بالاتر از 40/7 نیز قلیایی تلقی می شود و در صورتیکه بیشتر از 45/7 باشد به آن آلکالمی یا آلکالوز گویند.
مرحله سوم: به مقدار paco2 نگاه کنید و به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید آیا paco2 نشانگر اسیدوز یا الکالوز تنفسی و یا محدوده نرمال است

‍ پارامترهای تفسیر آزمایش گازهای خون شریانی (ABG)

پی اچ پارامترهای اصلی جهت تفسیر شامل موارد زیر است:
نمایانگر وضعیت یک محلول از نظر اسید و باز است مقادیر نرمال PH خون 35/7 تا45/7 است (متوسط آن 4/7 می باشد) تغییرات pH نسبت معکوس با تغییرات غلظت یون +H دارد. 45/7 < pH، الکالمی و 35/7>pH، اسیدی محسوب می شود.
Paco2: نمایانگر میزان دی اکسید کربن موجود در خون شریانی است که این گاز توسط متابولیسم سلولی تولید شده از ریه ها دفع می گردد. میزان نرمال آن mmHg 45-35 است (متوسط 40 mmHg) 45mmHg paco2، الکالوز تنفسی محسوب می شود. تغییرات paco2 با تغییرات غلظت یون +H نسبت مستقیم دارد.
-Hco3 (بیکربنات): غلظت یون بیکربنات یک پارامتر متابولیک محسوب می شود و تغییرات آن بیانگر وجود اسیدوز در لیتر می باشد. مقادیر کمتر از آن، اسیدوز و مقادیر بالاتر نشانگر الکالوز متابولیک است.
تغییرات بیکربنات نسبت مستقیم با تغییرات pH دارد. افزایش باز (Base Exxcess یا BE): در شرایطی که Paco2 در حرارت 37، معادل 40 میلی مار جیوه باشد و کمبود اکسیژن وجود نداشته باشد،BE به مقدار اسید و یا بازی اطلاق می شود ، که برای حفظ pH در حد طبیعی و نیز حفظ بیکربنات در حد نرمال محدوده ی سنی، مورد نیاز است.

نمونه برداری از خون مویرگ شریانی:

برای اینکار باید پای بیمار را بمدت چند دقیقه خوب گرم نمود و از قسمت پاشنه پا یا طرفین Phalanx نمونه کاپیلری را تهیه نمود. گرم کردن با یک پگ شیمیایی اگزوترمیک 4 باشد تا اینکه بخواهیم از روش کمپرس گرم استفاده نمائیم. جهت خونگیری از سمت مدیال پاشنه پا اقدام نمائیم. فشار زیادی جهت تهیه نمونه خون نباید اعمال شود زیرا باعث مخلوط شدن با خون وریدی می گردد.
روشهای غیر تهاجمی مانتیورینگ گازهای خونی:

پالس اکسی متری (اندازه گیری میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن):
پالس اکسی متری عبارت از اندازه گیری غیر تهاجمی و مداوم میزان اشباع اکسیژن خونی شریانی (Sao2) بوده، و نمایانگر مقدار اکسیؤن حمل شده توسط همو گلوبین است.
پالس اکسی متر مقدار هموگلوبین اکسیژنه شده (Hbo2) و اکسیؤنه نشده (Hb) را اندازه گیری می کند. هموگلوبین توتال عبارت از مجموع Hb وHbo2 است. میزان Spo2 در واقع درصدی از هموگلوبین توتال می باشد که با اکسیژن اشباع شده است.

تفسیر گازهای خون شریانی

دکتر یدا... زاهد پاشا- فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکیو خدمات بهداشتی – درمانی بابل
دکتر محسن حق شناس- دستیار فوق تخصص نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی بابل

روشهای اندازه گیری گازهای خونی:

آنالیز گازهای خون شریان 1(ABG) یک روش استاندارد طلایی، تعیین کفایت اکسیژناسیون و ونتیلاسیون می باشد.
روشهای نمونه گیری می تواند از طریق کاتتر شریان نافی،شریانهای محیطی، خون وریدهای مرکزی و از بستر مویرگی شریانی 2 بعمل آید.
1. روش های تهاجمی
2. روش های ارجح خونگیری شریانی بخصوص در چند روز اول در اکثر بخش های ویژه نوزادان استفاده از کاتتر شریان نافی است ( گاهی تا سن دو هفتگی نیز می تواند کاتتر را از داخل شریانی نافی رد کرد) این کاتترهای شریانی باید دارای ویژگیهای زیر باشند:

عوارض CPAP

  • پنوموتوراکس
  • نشت هوا
  • تروما- عفونت- آسیب بینی
  • مشکلات تنفسی ثانویه به تنگ شدن راههای هوایی به دلیل پرونژ و لوله

ندرتا در عفونت یا سندرم آسپیراسیون مکونیوم مفید واقع می شود. ولی در نوزادانی که دچار سندرم دیسترس تنفسی هستند هر چه زودتر شروع شود تاثیر آن بیشتر است و نیاز به تهویه مصنوعی را کم میکند.

تصمیم در مورد شروع CPAP نباید تحت تاثیر PaCo2 قرار گیرد چون اغلب بعد از استفاده از آن بهبود پیدا میکند. ندرتا PaCO2 در فشارهای بالاتر از 10 سانتیمتر آب افزایش می یابد.

طرز استفاده از CPAP :

ابتدا فشار را بر روی 4-5 سانتیمتر آب قرار داده و چنانچه پاسخ مناسب گرفته نشد هر بار 2 سانتیمتر بر فشار افزوده می شود تا به 8-10 سانتیمتر آب برسد و ندرتا میتوان از طریق پرونژ نازال فشار را بالاتر از 8 سانتیمتر آب برد و وقتی شرایط نوزاد بهتر شد بطوریکه بطور دائم فشار اکسیژن شریانی بالاتر از 70 میلیمتر جیوه بود هر بار فشار CPAP 1-2 سانتیمتر کم می شود تا به 5-6 سانتیمتر آب میرسد سپس غلظت اکسیژن هر بار 5 تا 10 % کم می شود تا به 40 تا 60 درصد می رسد.

روش تجویز CPAP

دکتر فیروزه نیلی، فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تهران


1- از طریق پرونژ بینی دوبل یا منفرد
2- لوله آندوتراکئال یا نازوتراکئال
3- ماسک صورت
4- Head or Face chamber
دو مورد اول ارجح بر دو مورد آخر هستند.
روش پرونژ نازال در تمام نوزادان کمتر از 1000-1500 گرم کارائی ندارد. ضمناً احتمال تروما به بینی وجود دارد. پرونژها سبب افزایش ترشحات بینی شده و ضمناً لازم است هوای تنفسی از بخار آب اشباع باشد تا از خشک شدن ترشحات در بینی جلوگیری شود.

اکسیژن درمانی در نوزادان

دکتر فیروزه نیلی، فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران

مقدمه:
هدف درمان با اکسیژن این است که اکسیژناسیون کافی در سطح بافت بصورتی برقرار شود که مسمومیتی بوجود نیاورد. از آنجاییکه اکسیژن یک دارو است تنها مواردی باید از آن استفاده شود که مورد نیاز پزشکی داشته باشد. موارد تجویز بر اساس معیارهای شیمیاییPaO2>60mm Hg ویا شاخصهای بالینی مانند دیسترس تنفسی، سیانوز سانترال، آپنه، آسفیکسی و هیپوتونی می باشند.
بدون توجه به نحوه تجویز، لازم است به نکات زیر در هنگام اکسیژن رسانی توجه شود:
1- ثابت نشده که هیچ غلظتی از اکسیژن مطوئن و بدون خطر است غلظتی که برای یک نوزاد درمان محسوب می شود ممکن است برای دیگری تو کسیک باشد.
2- در هنگام تجویز، فشار اکسیژن شریانی (PaO2) بین 60 تا 80 میلیمتر جیوه لازم است نگهداری شود.
3- لازم است تجویز اکسیژن با مانیتور مداوم توأم گردد و نیز گرم (41-34 درجه سانتیگراد) و مرطوب (30- %40) باشد.

سندرم نشت هوا در نوزادان

دکتر عبدالله حسینی، فوق تخصص نوزادان دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمدرضا آرامش ، فوق تخصص نوزادان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

تعریف:
به تجمع هوا در فضای خارج از الوئولها گویند. این سندرم ها شامل آمفیزم بینابینی ریه، پنوموتوراکس، پنومومدیاستن، نوموریتوئن و پنوموپریکارد می باشند.

شیوع:
بروز تخمینی این سندرم در نوزادان ترم حدود %1-7/0 و در نوزادان نارس در حدود 2%- 1 میباشد. دوره نوزادی شایع ترین سن بروز این سندرم ها و خصوصاً پنوتوراکس می باشد. در موارد پنوموتوراکس خودبخودی در نوزادان ترم مکن است تعداد قابل توجهی از موارد تشخیص داده نشده باقی بمانند.

خونریزی ریوی در نوزادان

دکتر محمد رضا آرامش- فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی – بهداشتی اهواز

تعریف:
به وجود مایع خون آلود در تراشه یک نوزاد به طوری که موجب افت وضعیت تنفسی وی و نیاز او به حمایت تنفسی یا لوله گذاری تراشه مدت 60 دقیقه از شروع پروسه باشد، خونریزی ریوی گویند. این بیماری می تواند طیف وسیعی از خونریزی ( متوسط ظاهر شده در لوله تراشه تا شدید منجر به شوک) را شامل شود. خونریزی ریوی حجیم ( Massive Pulmonary Hemorrhage) به وجود خون در حداقل 2 لب مجاور ریه گویند. امحا خونریزی ریوی میتواند در بافت بینابینی ریه ( 3/2 موارد) ، آلوئولها (3/1 موارد) و یا هر دو باشد.

اپیدمیولوژی:

سندرم آسپیراسیون مکونیوم

دکتر عبدا... عرب محمد حسینی، فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران
دکتر اصغر مرزبان، فوق تخصص نوزادان هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان


مکونیوم برای اولین بار در ایلئوم جنین در هفته (10-16) بارداری ظاهر می شود. و بصورت مایع سبز چسبنده حاوی ترشحات روده، دبری سلولی، ترشحات صفرا و پانکراس، موکوس، خون، لانگو، ورنیکس و حدود %70-80 می باشد.
ترکیبات وزن خشک شامل موکوپلی ساکاریدها با مقدار کمتری لیپید و پروتئین است، انسیدانس مایع آمنیون آغشته به مکونیوم(MSAF) بعد از هفته 42 بارداری حدود %30 است. افزایش انسیدانس MSAF بدنبال افزایش سن بارداری احتمالاً بیانگر بلوغ پریستالسیس روده جنین است. تکامل عصب پارا سمپاتیک و میلیناسون بدنبال افزایش سن بارداری ممکن است یک نقش در افزایش دفع مکونیوم در اواخر بارداری شود.
میزان شیوع : مایع آمنیون آغشته به #مکونیوم بطور متوسط در %12-15 از تولدهای زنده دیده می شود اما سندرم آسپیرسیون مکونیوم در %4-5 این شیرخواران رخ می دهد که %30 اینها نیازمند ونتیلاسیون مکانیکی می شوند.
ارزیابی نوزاد با دیسترس تنفسی
دکتر محمد کاظمیان،فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شایع ترین علت بستری نوزادان در بخش های مراقبت ویژه نوزادان مشکلات تنفسی می باشد.
دیسترس تنفسی بعنوان یکی از مهمترین علل مرگ و میر نوزادان و شاید اصلی ترین علت مرگ و میر در نوزادان پرترم (نارس) می باشد.
باید بتوان راه ساده ای برای ارزیابی این بیماران داشت تا مراقبت های پیشرفته هر چه زودتر در مورد آنها اعمال شود ویا اینکه بیمار به مرکزی که امکانات پیشرفته در زمینه درمان این گونه بیماران وجود دارد منتقل گردد.
برای نیل به این هدف راه کارهای مختلفی ارائه شده که از جمله استفاده از جدول ذیل و ارزیابی اسکور تنفسی نوزاد بصورت مکرر و مداوم است تا در صورت افزایش امتیازات بر اساس راهنمای ارائه شده تصمیم گیری انجام شود.

‍ این اقدامات بطور قابل توجهی از میزان مرگ و میر این بیماری کاسته است.

1- گلوکوکورتیکویید قبل از زایمان: سبب افزایش تکامل ریه جنینی با افزایش ساخت و آزاد سازی سورفکتانت و تکامل ریه از نظر مورفولوژی می گردد. استروئید در حد استرس فیزیولوژیک که به مادر تجویز گردد سبب شروع ترشح پروتئین خاصی در جنین می شود.
تجویز گلو کو کورتیکویید 24 تا 48 ساعت (بیشتر از 7 روز نباشد) قبل از تولد نوزاد نارس، سبب کاهش شیوع و همچنین شدت RDS می گردد. اگر چه بیشترین اثر را قبل از 34 هفتگی دارد اما هنوز اگر بیشتر از 24 ساعت به زایمان فرصت مانده آن را می توان بکار برد، زیرا کاهش مرگ و میر بدلیل RDS رخ می دهد. تکرار بیش از سه دوره استرویید سبب کاهش رشد جنین و کم شدن پی آمدهای عصبی می گردد. تجویز قبل از تولد استرویید سبب کاهش شیوع خونریزی های داخل بطنی می گردد این اثر جدا از کاهش عوارض ریوی بوده و ممکن است بدنبال ایجاد ثبات در جریان خون مغز و یا تکامل عروق مغزی باشد. تجویز قبل از تولد استروییدها سبب تاثیر بیشتر سورفکتانت در بهبود فعالیت ریوی می گردد.

2- سورفکتانت: در مطالعات متعددی نشان داده شده است که استفاده از سورفکتانت در نوزادان پرترم سبب بهبود وضعیت اکسیژن رسانی، کاهش سندرم نشت هوا، کاهش مرگ ناشی از RDS می گردد.

دیدگاه طب سنتی ایران

زردی نوزاد از دیدگاه طب سنتی ایران،حاصل افزایش صفرا در بدن هست. صفرا که یکی از اخلاط چهارگانه بدن هست ، طبعی گرم و خشک دارد. درمان در زردی نوزادان نیز بر اساس همین منطق شکل می گیرد .بر همین اساس قادر هستیم تا علایم این بیماری را توضیح دهیم. بطور مثال می دانیم که آتش، همیشه تمایل به صعود و بالاتر رفتن دارد. به همین دلیل هم می بینیم که زردی، ابتدا در قسمت های بالای بدن دیده می شود و تا هنگامیکه غلظت آن زیاد نشود به قسمت های پایین تر بدن سرایت نمی کند.

راه های درمان

راه های درمان زردی نوزادان استفاده از فوتوتراپی هست. علت زردی نوزادان بالا رفتن میزان #بیلی_روبین خون هست. با علائم و راه های تشخیص زردی نوزادان آشنا شوید.

به زرد شدن رنگ پوست نوزادان پس از تولد (معمولا تا 28 روز اول زندگی) زردی یا #هیپربیلی‌روبینمی نوزادی یا ایکتر نوزادی گفته می‌شود. (بیلی روبین چیست؟ هموگلوبین موجود در گلبول‌های قرمز بدن، در نهایت تبدیل به رنگدانه زردرنگی به نام بیلی‌روبین می‌شود که کبد مسئول دفع این ماده از طریق صفرا به خارج از بدن هست.)
تمام نوزادان پس از تولد، دچار درجاتی از بالا رفتن سطح بیلی‌ روبین خون می‌گردند.

سفارش طراحی سایت یا وبلاگ به صورت حرفه ایبا شماره 09128981231 تماس بگیرید سفارش طراحی سایت یا وبلاگ به صورت حرفه ایبا شماره 09128981231 تماس بگیرید

آمارگیر درمان زردی